Image for post
Image for post

Bu prensibin odak noktası bir problem karşısında uygulanan çözümün kolay, sade ve böylelikle herkes tarafından anlaşılabilir olmasını sağlamaktır. Özünde verdiği mesaj ise; bir aptal bile sorunun nasıl çözüldüğünü anlayabilmeli’dir 🙂 Bu prensibi programlama yönünden inceleyecek olursak; problemi çözerken ne kadar zeki olduğumuzu ve efsane kodlar yazabildiğimizi göstermek yerine, sorunu basitçe çözen, karmaşıklıktan uzak ve kodu gören herkesin anlayabileceği yalın, anlaşılabilir kodlar yazmamızı tavsiye eder.

Basit bir çözüm, aptalca görünse bile, karmaşık bir çözümden daha iyidir.

Clarence Leonard (Kelly) Johnson

DipNot: Problemleri çözerken sadeleştireceğiz, herkes bu şekilde anlayabilir diye ayarını kaçırıp kalitesiz ve performans bakımından çok kötü kodlar yazmamalıyız.

Kodlarını kolayca okuyup, anlayabildiğiniz temiz (clean) projelerde çalışmanız dileğiyle 🙂

Originally published at halilsafakkilic.com.

Written by

Software Developer, Web Developer — Ankara, Turkey halilsafakkilic.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store