Command Line Interface (CLI) Nedir?

Image for post
Image for post

Konsol uygulamalarını kullanabilmemize olanak sağlayan komut satırı arayüzlerinde yalnızca komutlar ile giriş yapılabilir. Konsol uygulamalarının bize vermiş olduğu referans parametreleri kullanarak, sunulan işlevlerin çalışmasını sağlarız.

Konsol uygulamalarını Linux işletim sistemlerinde terminaller, Windows’ta ise “Komut Satırı (cmd.exe)” aracılığıyla kullanabiliriz.

Bu parametreler ilgili uygulama tarafından kısa ya da uzun olabileceği gibi tamamiyle özelleştirilmiş (boşluk ile ayrılan, virgül ile ayrılan) şekillerde de alınıyor olabilir. Parametlerin nasıl kullanılacağı, örnek kullanımlar vs. geliştiriciler tarafından ayrıca sunulabileceği gibi, konsol uygulamasını direk çalıştırmanız ya da “noname -help” gibi uygulama adından sonra boşluk bırakarak “-help” ya da “-h” ekleyip erişebilirsiniz.

Teknik işlerle uğraşan kişileri “bu siyah ekran ile ne yapıyorsunuz, tüm gün sıkılmıyor musunuz, bak sonra başımıza bir iş gelmesin” temalı konuşmalara mağruz bırakan ama olmazsa olmazı komut dosyaları hazırlayarak kolaylıklar sunulmasına imkan veren bu arayüzü tanıyıp, kullandıkça daha çok sevecek ve kendinize “kullanıcı arayüzleri neden var ki?” ya da “CLI varken UI’da nedir?” sorularını sorarken, UI’ı olmasına rağmen CLI’ı yok mu diye ararken bulacaksınız 🙂

Originally published at halilsafakkilic.com.

Written by

Software Developer, Web Developer — Ankara, Turkey halilsafakkilic.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store